Disclaimer

Ik ben geen arts.

Verzamel zoveel mogelijk uw eigen informatie. Raadpleeg altijd uw huisarts en specialist. U bent verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid.

Mijn website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van (medisch-)professionals en/of zorg verlenende instanties. De informatie alleen bedoeld als ondersteuning.

Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen ook voor te leggen hun behandelend arts .

Gezondheidscentrum Kos sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via mijn website.